Starověké říše

Starověké říše
Po roce 3000 př.n.l. vznikají v okolí Zajordánska nové říše. Na jihu se sjednotil Egypt v jednu mocnou říši, na severu a východě se Anatólie a Mezopotámie staly svědky rozvoje urbanizovaných kultur. A mezi těmito třemi civilizacemi žil lid Levanty, který nezačal používat písmo ještě dalších tisíc let a upadl do role pouhých obchodních zprostředkovatelů. Po roce 2000 př.n.l., ve střední době bronzové (cca 1950 - 1550 př.n.l.), proudil přes Zajordánsko čilý obchod mezi Egyptem, Arábií a syrskými a palestinskými městskými státy. V této době zajordánská města Ammán, Irbid a Pella vystavěla masivní obranné hradby k zajištění bezpečí obyvatel. Od doby kolem r. 1500 př.n.l. se Zajordánsko stalo, spolu se zbytkem Levanty, svědkem expanze egypt­ského vlivu, hlavně za vlády faraóna Tuthmose III. Později se mezi Egyptem a severně ležící říší Chetitů rozhořel boj o vliv v oblasti, ale Zajordánsko zůstalo relativně poklidné a prosperující. Kolem roku 1200 př.n.l. byly mír a prosperita celého východního Středomoří rozvráceny příchodem neznámých nepřátel pojmenovaných mnohem později „Mořské národy“. Bohaté městské státy v Sýrii byly vyhla­zeny a Egypťané okupující Zajordánsko se stáhli na své území.
Poté co se izraelitské kmeny usadily na druhé straně Jordánu, stala se léta po roce 1200 př.n.l. svědky stabilizace a rozvoje zajordánských království Ammonu, Moábu a Edomu, ležících na velmi výhodné arabsko-syrské obchodní trase, po které proudilo zlato, koření a jiné vzácné zboží. Někdy okolo roku 1000 př.n.l. měli Izraelité tolik síly, že vyhlásili Izraelské království. Za vlády krále Davida ovládlo království téměř celou Levantu a podniklo několik vítězných dobyvačných tažení do Zajordánska. Pak nastoupilo krátké období vlády Babylónu. Následovala dvě století relativně stabilní perské nadvlády, kterou ukončil řecký vojevůdce Alexandr Veliký. Po Alexandrově smrti si oblast Zajordánska a Levanty mezi sebe rozdělili jeho dva gene­rálové Seleukos a Ptolemaios: Ptolemaios dostal Palestinu, Zajordánsko, jižní Sýrii a Egypt a Seleukos zabral severní Sýrii a Mezopotámii. Mezitím vzkvétala mnohá nově založená nebo obnovená Zajordánská města, mezi nimi Philadelphia (dnešní Ammán), Gerasa ( dnešní Džeraš), Pella a Gadara (dnešní Umm Qais).
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Jordánska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Jordánska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Jordánska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.