Dějiny Maďarska


Maďarsko dějiny

Zpočátku se na území dnešního Maďarska usazovaly různé kmeny, např. Keltů, které si podřídili Římané. Toto území bylo součástí provincie Panonie.
nestálém období stěhování národů i tudy procházely germánské kmeny například Ostrogótů, Vandalů a Langobardů. Později se tohoto území zmocnili Hunové a po nich Avaři.
Do Evropy z oblastí jižního Uralu přesouval největší z urgofinských národů - Maďaři. Tento kočovný lid se živil především pastevectvím, ale také minoritně zemědělstvím. Jejich expanze skočila v roce 896, když si pod vedením legendárního náčelníka Arpáda podmanili celou oblast Panonie a Podunají. V době jejich příchodu do těchto oblastí měla struktura jejich národa podobu kmenového svazu, přičemž dominoval kmen Magyar a na základě toho, se jim později začalo říkat Maďaři.
Arpád jakožto příslušník Meděrů (kmen Magyar) byl praotcem maďarského knížecího státu. První zřetelnější obrysy tohoto státu začal tvořit Arpádův vnuk kníže Gejza, vládnoucí v letech 970 až 997, který upustil od pohanských bohů a přijal křest.
Avšak ke transformaci na křesťanský stát došlo až za vlády jeho syna Štěpána I., jenž se nechal papežem Silvestrem II. roku 1001 korunovat prvním králem uherského království. Za své zásluhy byl později církví svatořečen.
Po třistaleté vládě dynastie Arpádovců se na začátku 14. století uherská koruna uvolnila. Do bojů o ni se zapojily rody Přemyslovců z Čech a dynastie Anjou z Neapole (boční větev Kapetovců z Francie). Do rodu se přiženil a později vládl Zikmund Lucemburský.
Zeť Zikmunda Lucemburského Albrecht II. Habsburský brzy zemřel a v Maďarsku se podařilo prosadit za krále Maďara Matyáše Korvína. Ten však zemřel bez jasného dědice a opět cizí dynastie usilovaly o uherský trůn. Ten získala dynastie Jagellonců, která v té době získala i korunu českou. Do Evropy se však blíží turecké nebezpečí, v bitvě u Moháče roku 1526 neměl král Ludvík Jagellonský naprosto žádnou šanci. Po prohrané bitvě se země dělí na část, kterou mají Habsburkové (císař Maxmilián šikovně provázal svůj rod s Jagellonci), část, kterou ovládají Turci a část Sedmihradska, která však také podléhá Turkům.
Když Habsburkové roku 1683 odrazili Turky od Vídně, začali postupně nabývat moc nad větší částí území Maďarska. Proti svrchovanosti Habsburků propuká řada povstání. Ale nástup Marie Terezie  Maďaři podpořili a ta jim pak byla vděčná.
V 19. století probíhá boj za autonomii, 20. století je poznamenáno rozpadem Rakouska-Uherska,  světovými válkami a nástupem komunismu.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maďarska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maďarska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maďarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.