Nestálé období

Nestálé období
 
Když římské impérium jako celek už jen těžko přežívalo, tak navíc v této regresivní situaci započal proces stěhování národů. Zatímco se tedy Říše římská rozpadala, území novodobého Maďarska muselo čelit putování zejména Ostrogótů a oblast se setkala i se kmeny Vandalů a Langobardů. V 5. století se maďarských krajin zmocnili kočovní Hunové, avšak po necelých sto letech zde byli vystřídáni multinárodnostními Avary. Avšak ambice výbojných Avarů se navyšovaly a v 7. století zaútočili na Franckou říši a také na západoslovanské národy. Právě kvůli těmto utlačovatelům vznikla pod vedením franckého kupce Sáma Sámova říše. Jejich vláda zde končí v 8. století, když se postupně prosadilo slovanské obyvatelstvo a teritorium se stalo součástí Velkomoravské říše – oficiálně marky velmi mocné Francké říše, leč ta zde měla reálný vliv jen velmi slabý.
            Již v 3.-5. století našeho letopočtu se do Evropy z oblastí jižního Uralu přesouval největší z urgofinských národů - Maďaři. Tento kočovný lid se živil především pastevectvím, ale také minoritně zemědělstvím. Když se však Maďaři v první polovině 9. století dostali pod vliv a tlak doznívajícího procesu stěhování národů, přičemž byli vytlačováni především turkickými Pečeněhy, překročili Karpaty a postupně zabírali území v Karpatské kotlině, což vrcholilo poražením Franků a velkomoravských knížat. Jejich expanze skočila v roce 896, když si pod vedením legendárního náčelníka Arpáda podmanili celou oblast Panonie a Podunají. V době jejich příchodu do těchto oblastí měla struktura jejich národa podobu kmenového svazu, přičemž dominoval kmen Magyar a na základě toho, se jim později začalo říkat Maďaři.
           Jejich válečné výboje však podmaněním zmíněných oblastí neustávaly a nadále podnikali kořistnické výpravy do mnoha tehdejších států. Tomuto řádění udělal přítrž římský císař Ota I. Veliký, který jim uštědřil zásadní porážku v bitvě na Lechu v srpnu 955, tudíž se začali hromadně usazovat a postupně se přeorientovali na zemědělský způsob obživy. V této bitvě výrazně již císaři  pomáhala česká výprava.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maďarska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maďarska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maďarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.