Habsburská svrchovanost

Habsburská svrchovanost
 
Díky vítězství teď habsburská dynastie upevnila své vládnoucí postavení. Uherská země byla nyní ve velmi zdecimovaném stavu a Habsburkové místo nutné rekonstrukce, praktikovaly vykořisťovatelské jednání a zaměřovali se na centralizaci moci. Situace se vyostřila roku 1703, kdy propuklo pod vedením sedmihradského knížete Ference II. Rákósciho protihabsburské povstání. A ze začátku odporové hnutí slavilo úspěchy a postupně se povedlo  habsburskou moc vypudit. V roce 1707 byla dokonce na sněmu v Onodu vyhlášena nezávislost uherského státu. Avšak několik let se vlekoucí války vyčerpaly veškerou sílu uherského odboje, kterému se navíc nedostalo žádné subvence ze zahraničí, takže roku 1711 museli Maďaři přistoupit na velmi tvrdé podmínky Habsburků. Vůdce národní revolty Rákóczi po neúspěchu uprchl do turecké říše a jeho následné snahy už dále neměly znatelnější vliv.
            Uhry byly nyní obydlovány kolonisty německé či italské národnosti, aby si Habsburkové zajistili větší vliv mezi obyvatelstvem a také docházelo ke konfiskacím majetku rebelské šlechty , který byl potom svěřován do rukou císaři nakloněné aristokracie. Avšak ukončení bojů přineslo i některé pozitivní projevy, jakožto tolik potřebný mír a když nastoupil roku 1712 na svatořímský, a tím také na uherský trůn diplomaticky založený Karel VI., došlo prakticky k domluvě mezi maďarskou šlechtou a habsburskou vládou. Domácí šlechtě byla ponechána některé privilegia, jako oproštění od placení daní a ta na oplátku přistoupila na ztrátu práva na volbu krále a maďarští šlechtici byli svolní s novým zákonem, jenž proklamoval nástup ženského zástupce habsburské dynastie na uherský trůn v případě bez mužského pokračovatele. Na základě tohoto ustanovení mohla do čela Uher nastoupit roku 1740 nová císařovna a královna Marie Terezie.
            Ta muselo hned roku 1741 řešit protirakouská vzbouření v Českých zemích, Bavorsku a Tyrolsku, načež požádala o pomoc uherský říšský sněm, jenž jí nakonec vyhověl. Marie Terezie byla v poměru k ostatním panovníkům velmi spravedlivá, takže na oplátku po uherské pomoci netransformovala v tomto státě zaběhlý feudální systém, pouze zavedla určité správní změny posilující centralizaci moci. Jelikož byl nyní uherský stát ve stavu velké stability a poměrně neotřesitelného míru, nastala zde zlatá éra. Pozvolně zavládla všeobecná restituce a to především ve výstavbě, do Uher dorazilo také poněkud zpožděně baroko a vzkvétat začalo i umění všeho druhu.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maďarska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maďarska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maďarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.