První státní útvary

První státní útvary
Od 6.století začínají pronikat do oblasti slovanské kmeny. Území jižně od Karavanek bylo zřejmě součástí první slovanské říše, v jejímž čele stál původně francký kupec Sámo. Tato říše se dělila na několik částí, jednou z nich byla tzv. Karantánie, jež zahrnovala území dnešních Korutan a zřejmě část území dnešního Slovinska. Po Sámově  smrti se říše rozpadla. Od konce 7.století dochází k rozšiřování vlivu franckého krále Karla Velikého a ke christianizaci knížectví Karantánie. Karel zpočátku ponechal zde žijícím Slovanům suverenitu nad jejich knížectvím. Když se však zdejší vládce Ljudevit vzbouřil proti francké nadvládě, povstání bylo potlačeno, zdejší vládnoucí vrstva zbavena moci a nahrazena šlechtou franckou.
V 10.st byla Karantánie sužována nájezdy Maďarů, po jejich porážce na Lechu 955 se Karantánie dále rozšířila na jih a na východ.  V roce 976 se stala součástí Svaté říše římské.  Přichází sem stále víc německých osadníků a etnické společenství Karantánců se rozpadá. Začínají vznikat historické země jako Korutany, Kranjsko,.. Vedle toho posiluje moc církve díky novým kostelům a klášterům.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Slovinska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Slovinska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Slovinska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.