Starověké dějiny

Starověké dějiny
Nejstarší prehistorické nálezy z oblasti dnešního Slovinska pocházejí z paleolitu tj.z období před cca 45.000 lety.  Od 4.st.př.n.l. zde žili zemědělci a pastevci, kteří si stavěli obydlí na pilotách. Uměli zpracovávat měď, vytvářeli keramické nádoby a podíleli se na obchodu jantarové stezky. Ta vedla od Baltu k Černému moři  a zdejším územím procházela.
Od 12.st.př.n.l. se zde usazují Ilyrové. Vyrábějí nástroje ze železa a na svou ochranu si budují pevnosti na kopcích. Od 7.st. v  blízkosti pobřeží dochází ke střetům s Řeky. Ti zakládají kolonii v dnešním Koperu. Od 4.st.př.n.l. se objevují Keltové, kteří zakládají na území mezi Jaderským mořem a Panonskou nížinou království Noricum.
Během 1.st.n.l. se celé území dnešního Slovinska dostává pod římskou nadvládu. Římané zde zakládají vojenské tábory-např. Emona (dnešní Ljubljana), Celeia (dnešní Celje), které se stávají bohatými městy s římskými chrámy, lázněmi, divadlem.
Po rozdělení Římské říše v r.395 přichází nepřehledné období plné nájezdů Gótů, Langobardů, kočovných Hunů. Hunové vyplenili např. Emonu. Zbytky římské kultury se zachovaly pouze na jaderském pobřeží, které v roce 544 východořímský král Justinián začlenil do Byzantské říše.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Slovinska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Slovinska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Slovinska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.