Archaické období

Archaické období
           Doba mezi roky 1050 – 750 př.n. l. bývá označována jako temné období řeckých dějin, lidé v té době dokonce „zapomněli“ psát. Do Řecka přichází nové kmeny Íónové, Aiolové a Dórové, které obsazují pevninské Řecko, ostrovy i Malou Asii. Od r. 800 př. n. l. se šíří nové písmo a r. 776 př.n.l. se pořádaly první historicky doložené olympijské hry na počest boha Dia. Skládaly se z kultovních obřadů a sportovních soutěží, zpočátku běžeckých disciplín, později se připojil zápas a pětiboj.
            Archaickým obdobím se nazývá doba mezi lety 750 – 499 př.n.l. Již založená města pevninského Řecka jsou přelidněná, a proto dochází k masivnímu zakládání kolonií. Řekové kolonizují Malou Asii, kde vznikají významná města např. Efes, Pergamon, Milét, ale i pobřeží Černého moře. Na západě pronikají do Itálie (Cumae), na Sicílii (Syrakúsy) a do Francie (Marseille). Nové městské státy jsou politicky i hospodářsky nezávislé na své mateřské zemi.
            Původně v řeckých státech vládla aristokracie, ale její moc byla postupně omezována. Drakontovy zákony kolem r. 620 př.n.l. převádí výkon spravedlnosti z rukou aristokracie na stát a je zavedeno trestní právo. Pozdější Solónovy reformy více řešily krizi zadlužených rolníků. Uvržení dlužníků do otroctví bylo zakázáno a byli zrovnoprávněni všichni občané (pochopitelně s výjimkou otroků). Kvůli zmírnění napětí mezi šlechtou a rolníky byla vydána nová ústava. Solónovy reformy zahrnovaly i podporu obchodu, řemesel s cílem posílit střední vrstvu.
            V Řecku se také ustavila nový typ vlády „tyrannis“, která se stala předchůdkyní pozdější demokracie. Tyranie tehdy nebyla vnímána tak negativně jako v pozdějších dějinách. Tyrani sice byli samovládci, ale byli podporováni širokými vrstvami obyvatelstva. Například za doby dvacetileté tyranie Peisistrata  v Athénách v polovině 6.st.př.n.l., Athény vzkvétaly. Peisistratos ponechal ústavu a podpořil rolnictvo tím, že omezil velké vlastníky půdy, obnovil mincovnictví, výrazně podpořil hospodářství i obchod. Z jeho pověření se také začal budovat Diův chrám v Athénách a byly zavedeny slavnosti na počest bohy Dionýsa, které vedly k rozvoji řeckého dramatu.
            Dalším významným státníkem byl Kleisthénes, který rozdělil obyvatelstvo na do jednotlivých fýl, které vysílaly své zástupce do rady pětiset, kde se denně měnil předseda. Athény si dokonce zavedly určitou formu „referenda“ – střepinkový soud, kterým mohl být poslán do vyhnanství každý, kdo by byl nebezpečný státu.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Řecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Řecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Řecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.