Období světových válek

Období světových válek Když vypukl v roce 1914 konflikt těžko uvěřitelných rozměrů – 1. světová válka, byla ohrožena i neutralita Švýcarska, tudíž došlo k mobilizaci armády. Tento alpský stát si však dokázal udržet svoji nestrannost a suverenitu až do konce války roku 1918. Do války se zapojil pouze v rámci fungování Mezinárodního červeného kříže. Po skončení války Švýcarsko participovalo v diplomatickém poválečném vyjednávání, jež mělo zajistit demilitarizaci států a konsolidaci politické stability ve světe a tak vznikla takzvaná Společnost národů, jenž byla oficiálně vytvořena roku 1919 podepsáním Versailleské mírové dohody. Hlavní sídlo Společnosti národů bylo ustanoveno ve švýcarské Ženevě. Avšak postupně se tato organizace ukázala jako málo efektivní, v podstatě nefunkční, a tak došla svého zániku současně s počátkem Druhé světové války, i když formálně byla Společnost národů rozpuštěna až v roce 1946. Později se přetransformovala do Organizace Spojených Národů. Zároveň se vzplanutím druhého válečného konfliktu, jenž dosahoval světových rozměrů se Švýcarsko opět ocitlo na prahu svého sebeurčení, jestli si dokáže udržet neutralitu nebo zda bude pohlceno mašinérii 2. světové války. V Německu propukalo nacistické šílenství a v další sousední zemi Švýcarska – Itálii nastupoval fašismus, což samozřejmě ovlivnilo i švýcarské občanstvo. I zde vznikla organizace usilující o změnu, což by v souladu s jejich požadavky znamenalo podstatný odklon od demokracie, založené na dlouhodobé empirii. Tato skupina se nazývala Národní fronta a měla nepopiratelnou sympatii k Hitlerově NSDAP. Nedá se opominout ani to, že mezi Švýcary také existovali zastánci myšlenky přímé spolupráce s Německem. Avšak jasně majoritní část obyvatelstva tyto úvahy zavrhovala. Byl vypracován velice důkladný obranný plán, o což se zasloužil především generál Henri Guisan. Jakmile nacistická vojska vtrhla do Polska, bylo mobilizováno bezmála půl milionu jednotek, přičemž do zbraně bylo povoláno mnoho civilních obyvatel a také válečný arsenál byl plně akceschopný. Ještě větší obranné akce proběhly při Hitlerově vpádu do Francie, kdy došlo k mobilizaci 600 000 Švýcarů. V bojových plánech se počítalo s výhodou Alp, odkud mohla být vedena účinná defenzíva. Přesto, že byly vypracovány plány vpádu italských a německých vojsk do švýcarského státu, nikdy k nim nedošlo a země si opět udržela svou cennou neutralitu. Kvalitní vojenská obrana a velké riziko útoku na švýcarský stát byly jedněmi z nejpravděpodobnějších faktorů, proč se Švýcarsko vyhnulo válečné vřavě druhé světové války, avšak domníváme se, že ne jediným, ba možná ani tím nejdůležitějším. Faktem totiž je, že mezi Třetí říší a Švýcarskem existovala ekonomická provázanost. Německo nebylo schopno omezit se pouze na svoje surovinové zdroje, tudíž potřebovalo obchodní konexi s vnějším světem a jediným státem, jenž byl sto akceptovat a přijímat německou marku a kradené zlato, byla švýcarská federace. Dokonce si Říšská banka za války vytvořila účet u švýcarské Národní banky. Avšak Švýcaři samozřejmě neobchodovali pouze s Osou, ale podobnou měrou i se Spojenci. Každopádně se tento stát dokázal uchránit před cizí okupací.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Švýcarska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Švýcarska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Švýcarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.