Počáteční dějiny

Počáteční dějiny
 
V prvním tisíciletí před naším letopočtem přicházejí na území dnešního Rakouska Keltové, kteří zde vytvářejí vojensky a hospodářsky vyspělou civilizaci své doby. Zavádějí  vysoce lukrativní dolování soli v oblasti Solné komory. Archeologické nálezy svědčí o bohatství a řemeslných dovednostech této společnosti. V 2.století před naším letopočtem zakládají na JV země království Noricum, jehož centrum tvoří dnešní Korutany. Zdejší keltská nadvláda stojí na znalosti výroby železa, kterého si cení Římané. Ti využívají železo k výrobě svých oštěpů a tak obchod mezi římskou republikou a Kelty neustále roste, což postupně vede k ovládnutí dříve keltského území Římany.
V roce 15 př.n.l. bylo území jižně od Dunaje vojensky obsazeno římskými legiemi a získané území bylo rozčleněno do nových správních jednotek. Západ dnešního Rakouska se stal součástí provincie Rhetia, východ byl začleněn do provincie Panonia a zbytek spadal pod nově ustanovenou provincii  Noricum, která převzala název původního keltského království. Pro následující čtyři století se Dunaj stal severní hranicí římského imperia s řadou pevností postavených podél toku řeky jako obrana proti barbarským kmenům (tzv.Limes Romanum). Nejvýznamnějšími centry římské moci byly Carnuntum (dnes rozsáhlý archeologický areál), Vindobona (Vídeň), Juvavum (Salzburg), Brigantium (Bregenz).
Římané opustily hranici na Dunaji v 30.letech 5.století a otevřeli tím prostor migrujícím (Alamani, Bavorové, Slované) a nájezdnickým kmenům (Hunové a Avaři). V 7.- 9.století dochází především díky Bavorům ke germanizaci zdejšího území.  Salzburg se stává centrem křesťanství, zdejší biskupství bylo založeno koncem 7.st. a stává se nejstarším biskupstvím v této oblasti.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rakouska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rakouska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rakouska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.