Rané období

Rané období
Oblast je podle všeho obývaná již od doby kamenné. Doba osidlování této oblasti kočovnými kmeny je archeology určena na čtvrté tisíciletí před naším letopočtem, když začala ustupovat zatím poslední doba ledová. Důkazem toho jsou archeologické nálezy v oblasti Dobrudža, kde byla odkryta vesnice z neolitického období. Tyto objevy nám mohou částečně přiblížit tehdejší podobu společnosti, jakožto například hojné nálezy sošek představující ženské bohyně z čehož vyplývá, že tehdejší kmeny žily v matriarchátu. Tuto dávnou kulturu nazýváme Hamangia. V době bronzové a následně době železné bylo území osídleno Kelty příchozími z Asie během posledního tisíciletí př.n.l. Kmeny, které se zde usadily, nazýváme obecně Thráky, avšak to je označení pro několik nehomogenních kmenů, mezi než patřily především Dákové a Gótové.
            V 6. a 7. století zaznamenalo pobřeží Černého moře příliv řeckých kupců, kteří si zde zakládali přístavy. Začal se rozvíjet i obchod mezi pobřežími Egejského a Černého moře. Na začátku 6. století př.n.l. již Řekové pronikali do vnitrozemí dnešního rumunského státu.
            Zejména gótský kmen byl ohrožen v roce 335 př.n.l, když Alexandr Veliký s vojskem překročil řeku Dunaj. Ten si je také dokázal podmanit, leč ne natrvalo.
            V dalších staletích probíhal proces postupné centralizace vlády nejen již zmíněných kmenů. Prvním vládcem tehdejší Dácké říše se stal v roce 82 př.n.l. sjednotitel Burebista. Za své vlády ovládl mnohá sousední území, avšak po jeho smrti roku 44 př.n.l. se jím vytvořený stát rozpadl. V Dácké říši byl panovník zároveň i božstvem, ale předmětem uctívání zde byli také ostatní pohanští bozi. Jakožto způsob obživy tu převládalo zemědělství, které bylo ve vyšších oblastech nahrazeno pastevectvím. Burebistovo území se rozkládalo od Černého moře až k dnešnímu Slovensku.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rumunska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rumunska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rumunska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.