Zápolení s Tureckem

Zápolení s Tureckem
Turecké rozpínání  pocítil balkánský poloostrov poprvé v polovině 14. století. Nejdříve Turkové zasadili drtivou porážku Srbsku roku 1389 v bitvě na Kosově poli a zanedlouho – roku 1393 si přisvojili i Bulharsko. Otomanští Turci plenili i v rumunských knížectvích. Ve Valašsku tyto těžké časy na chvíli přerušil závazek zaplacení výkupného, jež poskytl Mircea I Starý roku 1395.
            Balkánské státy se často obracely o pomoc Svaté říše římské,  To se setkalo s kladnou odezvou za vlády Zikmunda Lucemburského, který nechal vypravit křižácká vojska. Avšak křižáci se potýkali s drtivými porážkami. Nakonec vládce Mircea uznal roku 1417 svojí zemi jakožto otomanské léno.
            Ještě předtím než se osmanští Turci zmocnili Konstantinopole, byla všechna tři knížectví společně s Ruskem ustanovena válečnou linií odporu proti muslimským vojskům.
            Nejvýznamnějším vojevůdcem v bojích proti Turkům se sedmihradský vojvoda János Hunyady, jenž zaznamenal úspěch ve dvou bitvách v letech 1441 a 1442 - jednak u Smedereva a potom u Sibiu. V obou bitvách byli Turci poraženi. Roku 1446 získal funkci uherského regenta a stanul v čele mnohonárodnostní armády, se kterou stavil úspěch v bitvě u Nis a poté také u Bělehradu, kde však skonal v důsledku horečky.
            Jeho potomek Matyáš Korvín dosáhl taktéž mnohých úspěchů. Stal se významným  uherským panovníkem, rakouským vévodou a jako jeho předkové pokračoval v protitureckém odboji.
Dalším důležitým vojevůdcem byl moldavský bojovník za nezávislost Štěpán Velký, jenž otomanská vojska vytlačil z jihu země a na čas zastavil jejich postup. Avšak sled událostí nasvědčoval tomu, že si Moldávie neuchová svoji svrchovanost příliš dlouho. V té době nepříliš silné Valašsko volilo jednodušší cestu za poměrnou svobodu, platilo stanovené výkupné. Jedinou výjimku zde představoval pověstný Vlad Tepes přezdívaný Dracula, který se získal respekt  díky krutému zacházení s nepřáteli.
            Události v Transylvánii se nesly v duchu několika povstání, které šly ruku v ruce s etnicky diskriminačními tendencemi. Především smlouva zvaná Unie tří národů zapříčinila značné omezování práv Valachů. V 16. století se Transylvánie stala centrem církevní reformace. Přestože zde v druhé polovině 16. století došlo k určitému uvolnění poměrů v náboženském světě, pravoslavná církev prosazována valašským obyvatelstvem zůstala znevýhodněna.
            V 16. století zaznamenala turecká říše některá podstatná vítězství. Nejvýznamnějším z nich bylo v bitvě u Moháče, kde drtivě porazila uherské vojsko vedené mladým králem Ludvíkem Jagellonským. Dalším přelomovým úspěchem bylo dobytí tehdejšího hlavního města Budy (dnešní Budapešť).
Navzdory tomu si Sedmihradsko dokázalo uchovat svojí autonomii.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rumunska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rumunska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rumunska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.