Vznik Byzantské (Východořímské) říše

Vznik Byzantské (Východořímské) říše
Když už se správa rozlehlé římské říše stala neudržitelnou vznikla tetrarchie – rozdělení říše na části mezi 4 panovníky, kterou zavedl císař Dioklecián r. 285 n.l. Ale ani tato vláda nebyla ideální a tak se neujala. K úpadku napomohlo i přenesení hlavního města do Konstantinopole, kterou vybudoval r. 324 n.l. císař Konstantin na místě řecké osady Byzantion. Díky skvělé poloze na spojení Černého a Středozemního moře se zde dařilo obchodu a město rychle rostlo. Ale hlavní zkázu přinesly říši nájezdy germánských kmenů (Vandalů, Vizigótů, Ostrogótů). Ty se daly do pohybu z východu ve 4.-5.století pod náporem kočovného národa Hunů.
Posledním císařem ještě spojené říše byl Theodosius I. Veliký, který umírá r. 395 n. l. Po jeho smrti je říše rozdělena mezi jeho dva syny – Arcadia a Honoria. Západořímská říše, která připadla Honoriovi, je vystavena nájezdům germánských kmenů a zaniká již v roce 475 n.l. Východořímské říši se daří mnohem lépe a přežije svou sestru téměř o 1000 let. Zpočátku ke stabilitě přispělo, že armáda zde přijímala bez skurpulí i Góty a ti v ní mohli udělat skvělou kariéru a také měla s Góty menší hranice. Byzanc se tak vyhnula ničivým nájezdům barbarů, v menším měřítku ji zasáhlo obléhání Konstantinopole r. 400 Góty a r. 447 Huny. Už roku 413 byla vybudována nová dvojitá městská hradba, která významně přispěla k obraně města.
Ve Východořímské říši kvetl obchod i řemesla. Země obchodovala nejen se západem ale i na východě s Persií, Indií, Čínou. Po Arkadiově smrti se stává jeho nástupcem jeho syn Theodosius II. Vydal zákoník Codex Theodosianus a země se za jeho vlády hospodářsky stabilizovala. Za manželku měl Aelii Eudokii, dceru řeckého filozofa, což také přispělo k rozšíření řečtiny jako jazyka kultury, správy i práva a vědy. Roku 425 n.l. byla v Konstantinopoli založena universita, světská škola, která vychovávala státní úředníky.
Na konci 5.st.n.l. vládne Anastasius, původně byzantský úředník. Za jeho vlády ztěžují život říši Bulhaři, kteří přišli z jižního Povolží a ze stepí kolem Kaspického moře. Na východě musí říše bojovat s mocnou sasánovskou perskou říší.
K dalšímu rozmachu Byzantské říše dochází za jeho následovníka císaře Justiniána, který má výborné vojevůdce a snaží se dokonce obnovit dřívější velkou římskou říši.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Turecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Turecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Turecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.