Dynastie Karlovců

V průběhu 6. a 7. stol. se postavení merovejských panovníků oslabilo. Větší moc získávali majordomové – úředníci, kteří dřív pečovali o královský dvůr a jeho zásobování. Jeden z nich byl Karel Martel, který v 8. st. říši ovládl. V bitvě u Poitiers porazil Araby 732. Bylo to významné vítězství, protož muslimové v té době již ovládali celý Pyrenejský poloostrov a hlavně nebyli asimilovatelní. Frankové obdivovali Řím a přijali křesťanství, muslimové měli své nové náboženství, kterému byli oddáni a nikdy by s původním obyvatelstvem nesplynuli. Toto vítězství bylo jedním z mezníků západní civilizace.
Syn Karla Martela Pipin Krátký svrhl z trůnu posledního Merovejce a sám se stal králem Franků. Moc se tak r.751 dostala do rukou Karlovců. Karlovci navázali spolupráci s papežem. Pomáhali mu proti Langobardům a církev na oplátku uznala jejich dynastii za legitimní. Pipin Krátký byl i se svou manželkou pomazán svatým Bonifácem a později i papežem Štěpánem II.
Syn Pipina Krátkého Karel Veliký dobývá langobardskou říši. Pokračuje jeho spolupráce s církevním státem – r. 800 ho papež podle antického vzoru korunuje na císaře západního světa. Karel Veliký byl velkým válečníkem, jeho říše zahrnovala území dnešní Francie, Belgie, Německa, severní Itálie. Neohrožovala ji ani Byzantská říše na východě ani Arabové ve Španělsku. Karel by býval rád se rozšířil i do Španělska a vytáhl na Zaragozu, ale protože na severu zaútočili Sasové, musel se vrátit. Cestou přes Pyreneje u průsmyku Roncevaux ztratil svůj zadní voj vedený synovcem Rolandem. Tato událost dala vzniku díla „Píseň o Rollandovi“. Ti, kdo pobyli Rolandův voj byli Baskové, v písni jsou nahrazeni Maury. Karel byl velice zbožný, ovšem třeba Sasy obracel na víru dost krutými prostředky. Také měl pět legitimních žen a čtyři družky, což církev považovala za trochu nezdrženlivé. Karel sídlil v Cáchách. Velmi podporoval kulturu. Sám sice neuměl číst a psát, ale na svůj dvůr si zval učence z Itálie i Anglie.
Jeho říše ovšem neměla ještě pevné základy a po jeho smrti se postupně rozpadala. Jeho syn Ludvík Dobrotivý měl 3 syny, kteří se po mnoha bojích dohodli r. 843 ve Verdunu na následujícím rozdělení:
Karel Holý obdržel území na západ od Rhony (pozdější základ Francie), Ludvík Němec Bavorsko, Švábsko, Sasko (pozdější základ Německa). Lothar obdržel úzký pás země od Severního moře přes Lotrinsko (pozdější základ permanentních sporů mezi oběma zeměmi). Dělení říše Karla Velikého pokračovalo i později, bylo možné napočítat 7 království: Francii, Navarru, Provence, Burgundsko, Lotrinsko, Itálii, Německo.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Francie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Francie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Francie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.