Stěhování národů - dynastie Merovejců

Stěhování národů - dynastie Merovejců
 
Germánské kmeny sídlící za hranicí Rýna se dávají ve 4.st.n.l. do pohybu v důsledku náporu kočovných Hunů přicházejících z asijských stepí. Další příčinou bylo i chladnější podnebí na severu. Na území Francie přichází kmeny: Vizigóti do Akvitánie, Burgundové do údolí Saony a Rhony, Alemani na území Alsaska, Frankové na sever Galie. Ze začátku žili Galorománi a Germáni vedle sebe, Germáni na venkově.
Společné nebezpečí v 5.st. n.l. , kdy Hunové napadli Burgundy, vedlo k vojenskému spojení Galorománů, Germánů i Římanů. Pod vedením Aetia Flavia i s duchovní podporou křesťanských světců (např. sv. Jenovéfy patronky Paříže, křesťanství se v té době již šířilo celým územím) společně porazily Atilovy Huny v bitvě na Katalaunských polích.
Nejvýznamnější postavení postupně získal vůdce kmene Franků Chlodvík. Ten pochopil, že katolická církev již získala velkou vážnost u obyvatelstva (zajímavé je, že přes 4000 obcí ve Francii je pojmenováno po svatých) a rozhodl se přijmou křest. Bylo to asi spíše z vypočítavosti, než že by ho přesvědčila jeho manželka katolička Klotilda. Bývá někdy označován za „gangsterského“ krále, protože všemi prostředky i méně čestnými – zrazoval své bývalé spojence, dobyl území až po Pyreneje. Chlodvík patřil do dynastie Merovejců, kteří tak byli nazýváni pro své dlouhé vlasy. Dlouhý vlas byl symbolem moci – byl to pozůstatek mýtu slunečních hrdinů, vlasy symbolizovaly sluneční paprsky. Dynastie merovejských králů vládla Francii 300 let, toto období bývá označováno jako kruté a temné, příkladem je například „válka dvou královen Fredegundy a Brunhildy“. Velice škodlivý zvyk byl dělit království mezi syny zesnulého krále, což vedlo k bratrovražedným válkám. Posledním z významných králů této dynastie byl Dagobert (629-639), po něm už Merovejci jen upadají.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Francie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Francie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Francie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.