Octavianus Augustus

Octavianus Augustus
 
            Octavianus (Oktavián) byl pokrevní příbuzný Caesara, byl synem jeho neteře. Již jako mladý doprovázel Caesara při jeho triumfu. Odešel studovat na vojenskou školu do Apollónie (na území dnešní Albánie). Když ho zastihla zpráva o smrti Caesara, odešel do Říma uplatnit své nároky na vládu, protože byl adoptivním synem Caesara.
            Tam se za nástupce považoval vojevůdce Marcus Antonius, který nechtěl brát mladíčka Octaviána vážně. Tomu se ale podařilo prosadit (dokonce za podpory republikánů vedených Ciceronem) a byl uzavřen 2.triumvirát (ještě s Lepidem). Od té chvíle se naopak triumvirát ostře postavil proti Caesarovým vrahům, byly zavedeny přísné proskripce, zabaven jejich majetek. Uprchlého Cassia a Bruta porazili v bitvě u Filipp r. 42 př.n.l. Aby stvrdili své spojenectví, uzavřel Marcus Antonius sňatek s Octaviánovou sestrou Octavií.
            Ovšem u těchto ctižádostivých mužů netrvalo spojenectví navěky. Nejdříve byl odstraněn Lepidus roku 36 př.n.l. Marcus Antonius se zamiloval do egyptské královny Kleopatry a rozhodl se rozvést s Octavií a roztržka byla dokonána. Vojska Octaviána vedená jeho přítelem Agrippou se střetla s vojsky Marca Antonia a Kleopatry v námořní bitvě u Actia roku 31.př.n.l. Ve chvíli, kdy ještě bitva nebyla zdaleka rozhodnuta, otočila Kleopatra své lodě na ústup a Marcus Antonius ji následoval. Agrippa pak lehce porazil zbylé lodě bez vedení. Marcus Antonius a Kleopatra nakonec spáchali sebevraždu a Octavianus připojil Egypt pevně k Římu.
            Začalo období samovlády Octaviána. Chytře ale nic nelámal přes koleno, jen postupně na sebe převáděl nejdůležitější instituce v Římě. Nejdříve zahrál v senátu „divadlo“, že se vzdává všech funkcí, aby mohla být obnovena republika a senátoři ho sami poprosili, aby zůstal v čele říše. Na 10 let byl vybaven prokonsulskými pravomocemi, což byla faktická moc nad římskou armádou. Pak mu několik dní na to byl udělen titul Augustus = vznešený. Od tohoto roku 27. př.n.l. se datuje vláda Octaviána Augusta jako císaře. On však nepřestal vystupovat jako „princeps“ – první občan a první senátor. Roku 23 př.n.l. přejímá tribunskou pravomoc s důležitým právem veta a roku 12 př.n.l. se stává nejvyšším knězem s titulem „pontifex maximus“.
            Augustus sám se označoval za mírotvůrce a razil heslo Pax Romana (římský mír). Ovšem i on musel vést války na stabilizaci hranic říše. Jeho nejvýznamnějším vojevůdcem byl Marcus Agrippa, který byl jeho spolužákem na vojenské škole. Stal se i jeho přítelem, zetěm (oženil se s Augustovou dcerou Julií) a i potenciálním následníkem. Dokončil podmanění Hispánie r. 19 př.n.l., když pokořil zdejší kmen Kantabrů, kteří vzdorovali již od roku 200 př.n.l. Dále měl za úkol stabilizovat situaci v provincii Pannonia (území dnešního Maďarska, východního Rakouska, Slovinska). Zde však roku 12 př.n.l. onemocněl a zemřel. Jeho náhlá smrt byla historiky dávána za vinu císařově manželce Livii, která prošlapávala cestu k následnictví svému synovi Tiberiovi.
            Ovšem Augustus i hranice posouval. V roce 9 př.n.l. posunul hranice až k Labi. Zde na severu však utrpěl Řím i jednu ze svých historických porážek roku 9 n.l., když germánský velitel Arminius pobil v Teutoburském lese 3 římské legie Publia Vara. V roce 6 n.l. se Římu podařilo anektovat Judeu.
            Ve vnitrostátní politice si vedl Augustus úspěšně. Společně s Agrippou vede stavební činnost buduje akvadukty, lázně i významný Pantheon a nové fórum po něm pojmenované. Sám se chlubil, že „našel město z cihel a zanechává jej z mramoru“. Stabilizoval římskou společnost, obnovil prestiž patricijských rodin, ale chudinu se snaží klidnit věren heslu „chléb a hry“. V jeho době kvetla i kultura, tvořili osobnosti literatury Vergilius, Horatius, Ovidius. Augustovým přítelem byl Maecenat, který bohatě podporoval umění a od něj vnikl pojem „mecenáš“.

            V rodinném životě tolik štěstí Augustus neměl. Svoji manželku Livii miloval, ale vlastní děti s ní neměl. Livie mu byla rádkyní a oporou, ale již soudobí historikové ji podezírali z nejasných úmrtí Augustových následníků (zetě Agrippy a vnuků, které měl Agrippa s Augustovou dcerou Julií). Dcera Julie z prvního manželství otce velmi zklamala svým prostopášným životem, že ji Augustus poslal do vyhnanství. Nakonec po jeho smrti roku 14. n.l. nastoupil vládu jeho nevlastní syn Tiberius.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Itálie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Itálie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Itálie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.